geo_m.sadovo@abv.bg 0879 888 087

Проекти

1. mRIDGE - Using mobile technology to improve policy Reform for Inclusion of Disadvantaged Groups in Education          

222

Бенeфициент: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" , ГРАД ПЛОВДИВ

Регистрационен номер: Проект № 562113-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARDweb: http://mridge.dipseil.net/index.html

Бюджет на проекта: 589 514,00 EUR

Финансиран от EU: 442 086.00 EUR

Дата на стартиране 01.11.2015                Дата на приключване 31.10.2017  

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА

 

logo-en-rightБенeфициент: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕО МИЛЕВ", ГРАД САДОВО

 Регистрационен номер:BG05M2OP001-3.002-0130-C02

 Дата на стартиране 27.07.2016                Дата на приключване 27.07.2018
                                                         

 Подстраници: Дейност 2, Дейност 3.1, Дейност 3.2, Дейност 3.3, Дейност 5.2, Дейност 5.3

________________________________________________________________________________________________________________________________________                                     

3. Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1" 
Създаден профил в http://tvoiatchas.mon.bg/School.aspx?SchoolId=225&OrganisationId=1313 и учреден съвет Твоят час от 7 члена с председател Светла Георгиева

Анкетна карта

Индивидуална образователна карта

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. По-добро образование и равни възможности за учениците от етническите малцинства в ОУ "Гео Милев" гр. Садово

 Бенeфициент: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕО МИЛЕВ", ГРАД САДОВО                                              

 Регистрационен номер: Проект № БС-33.15-2-022                                                                                                        web-1

 web: http://coiduem.mon.bg/index.php

 Дата на стартиране 29.09.2016                Дата на приключване 29.09.2018